Hier geen Skaeve Huse

De gemeente Groningen wil aan de Hoofdweg 143A een open woonvorm realiseren voor 9 mannen met een psychiatrische en/of justitiële achtergrond en met een drugs- en/of drankverslaving. Zij hebben allerlei zorg- en hulptrajecten doorlopen, maar zonder resultaat. Deze doelgroep is niet te handhaven in een woonwijk. 

De gemeente zet door met Skaeve Huse aan de Hoofdweg in Harkstede GN:

wij maken bezwaar | Steun ons en doneer!

De gemeente Groningen gaat door met de realisatie van de Skaeve Huse op Hoofdweg 143A. In januari wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Het vertrouwen in de gemeente Groningen en het veilig laten verlopen van het project Skaeve Huse is inmiddels volledig opgezegd. Afspraken en toezeggingen worden continu niet nagekomen. De belangenvereniging Harkstede GN gaat in bezwaar en beroep namens haar leden en voor iedereen die dit een slecht plan vindt. We hebben zo’n 15.000 euro nodig voor de gang naar de rechter. Steun je ons? We doen dit voor een veilige omgeving en doorgaande route van en naar de stad!

DSteun je ons? Ga via deze link naar het tikkie en vul in wat je wilt doneren of scan de QR code hieronder. Ontzettend bedankt!

Liever zelf overmaken? Dat kan ook. Doe een donatie op NL 98 ABNA 0107 8894 71 o.v.v. ‘Bijdrage proceskosten Skaeve Huse’ t.n.v. Belangenvereniging Harkstede GN. Ontzettend bedankt!

 

Omwonenden Skaeve Huse locatie zeggen vertrouwen op in gemeente

Aan de Hoofdweg in Harkstede is de gemeente Groningen voornemens de woonvorm Skaeve Huse te realiseren. Na de zoveelste teleurstelling over de gebrekkige wijze waarop het participatieproces is verlopen, zeggen de omwonenden in een brief aan de gemeente nu het vertrouwen op. Omwonenden ervaren het als teleurstellend dat de politieke angst een slecht besluit te keren groter is dan de wil te heroverwegen. Nu alle democratische wegen zijn doodgelopen rest hen alleen nog de gang naar de rechter.

Al sinds september 2020 zijn omwonenden met de gemeente in gesprek over de voorgenomen locatie aan de Hoofdweg. Een deugdelijk locatie-onderzoek ontbreekt en uit WOB-stukken blijkt dat de financiële prikkel leidend is geweest voor de locatie aan de Hoofdweg.

Bezwaren breed gedeeld
De buurt staat niet alleen in zijn bewaren. Een rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Breuer en Intraval wees op kritische risico’s, de volledige oppositie heeft zich tegen het plan uitgesproken en kritische kanttekeningen geplaatst en ook de aangrenzende gemeente Midden-Groningen stuurde een brief waarin zij zich uitspraken tegen het voorgenomen besluit.

Ook de deelnemende partners in het project zijn niet onverdeeld positief. In een sessie met de gemeenteraad eind 2021 gaf ook de zorgpartij aan, dat de locatie aan de Hoofdweg niet de voorkeur had.

Nu de rijkssubsidie dreigt te verlopen, wordt binnenkort echter toch overgegaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Ontsluitingsweg Meerstad
In 2022 bleek dat de locatie ook in beeld is voor de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van Meerstad naar de A7. De inrichting van het terrein voor de Skaeve Huse doorkruist deze plannen gedeeltelijk en sessies met omwonenden vanuit Meerstad liggen hierdoor al langere tijd stil. Hierdoor ontstaat nog meer onzekerheid voor omwonenden over hun woonomgeving. Zie ook dit artikel van RTV Noord 

Geen convenant, ondanks toezegging wethouder
In januari 2022 is een ondersteuner aangesteld om het inspraakproces tussen omwonenden en gemeente te optimaliseren. Dit zou onder andere een convenant moeten opleveren waarin afspraken tussen gemeente en omwonenden konden worden vastgelegd. Dit convenant is echter nog niet gerealiseerd, ondanks de schriftelijke toezegging van de wethouder dat het in juni 2022 zou worden aangeleverd. Dit is slechts één voorbeeld waarin gemeentelijke toezeggingen niet zijn nagekomen en waar participatie van omwonenden is gefrustreerd en gemarginaliseerd.

Documentatie
De gang van zaken van het afgelopen jaar is uitgebreid gedocumenteerd in een door de omwonenden opgesteld dossier. Ook hebben de oppositiepartijen op basis van dit dossier opnieuw verzocht het proces te pauzeren en opnieuw te evalueren. De wethouder heeft echter aangegeven zich “niet te herkennen” in dit dossier, ondanks het feit dat het op schriftelijke stukken is gebaseerd.

Zie voor alle formele stukken de website van de gemeente Groningen: Nieuwe woonvorm aan Hoofdweg | Gemeente Groningen

Lees hier het document dat omwonenden opstelden over de participatie en communicatie van de gemeente Groningen met omwonenden in 2021.

 

Fragmenten uit de raadsvergadering

Hieronder een beknopte omschrijving van de doelgroep om een beeld te geven van de beoogde bewoners. Voor een volledige omschrijving klik hier voor meer informatie.

is de afgelopen tijd veel aan het drinken, zorgt voor veel overlast op straat (fluiten, schreeuwen tegen de hond, ruzie met mensen op straat) en vraagt in de opvang veel aandacht, vaak negatief zodat andere bezoekers daar last van hebben wat weer voor conflicten zorgt. X. heeft vanwege zijn agressieve gedrag bij verschillende hulpverleningsinstellingen een toegangsverbod 

Als Y. onder invloed was werd hij handtastelijk en gaf hij overlast in de buurt 

Z. had afspraken gemaakt met de leiding over dat hij alleen ’s avonds mocht drinken, en alleen op zijn kamer maar hij zocht toch altijd de gezelligheid op en hierdoor ontstond er een onveilige situatie voor zijn medebewoners en de medewerkers. 

A. kan dan uit zijn dak gaan, schreeuwen en huilen en dit is in de MO, of in een normale woonbuurt, zeer lastig om mee om te gaan. A. is fysiek nooit agressief maar kan verbaal wel zo te keer gaan dat hij een sanctie krijgt in de MO. moet hij soms ’s nachts naar buiten om de herbelevingen te kunnen weg lopen in de open lucht, A liep dan opgejaagd vele kilometers door de stad. Hij heeft het nodig om elk moment van de nacht naar buiten te kunnen als de onrust en de herbelevingen te erg worden. 

B. kan moeilijk tegen autoriteit en is gauw geprikkeld. B. is sinds kort weer bij ons in de opvang nadat hij een jaar een sanctie heeft gehad omdat hij een medewerker naar de keel is gevlogen. B. heeft bij ons binnen weinig tot geen contact met andere mensen en zodra hij aangesproken wordt en dit bevalt hem niet óf dit overvalt hem dan begint hij te schreeuwen tegen deze persoon.

Mogelijk is de decompensatie in ontremd gedrag ontstaan door cocaïne- en cannabisgebruik, waarbij cliënt waarschijnlijk gevoeliger is voor de effecten doordat cliënt geen methadon meer gebruikt. Luxerende factor kan een detentie zijn geweest en stress als gevolg van druk vanuit de woningcorporatie 

Man met gemengde persoonlijkheidsstoornis (narcistisch/antisociaal/borderline), ADHD (congenitale toxoplasma), middelenafhankelijkheid, lage intelligentie, zwakke persoonlijkheidsstructuur. Zeer prikkelgevoelig en manipulatief/ontregelend naar anderen. 

 

Over het omgevingsonderzoek

Op 25 augustus 2021 is het rapport openbaar gemaakt dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Breuer & Intraval naar aanleiding van het omgevingsonderzoek over de mogelijke komst van Skaeve Huse aan de Hoofdweg in Harkstede. Het betreft een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente. Enkele buurtbewoners namen deel aan de begeleidingscommissie bij dit onderzoek.

Hoewel wij als buurtbewoners de samenwerking met de onderzoekers als constructief hebben ervaren, was het een langdurig en intensief proces. Ook bleven de verschillen van inzicht tussen de gemeente en ons als omwonenden aan de orde. Het rapport brengt volgens ons overtuigend in beeld dat er meer dan voldoende redenen zijn om de voorgenomen plannen voor een Skaeve Huse-project aan de Hoofdweg in Harkstede te herzien.

Lees hier het volledige rapport

Lees hier de reactie van omwonenden op het rapport

Lees hier enkele reacties vanuit de pers:

https://gezinsbode.nl/artikel/1175595/skaeve-huse-in-harkstede-lijkt-een-onhaalbare-kaart-blijkt-uit-onderzoek-of-het-lukt-om-angsten-en-zorgen-van-omwonenden-weg-te-nemen-is-de-vraag.html

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/845669/woonvorm-harkstede-lijkt-onmogelijk-door-vertrouwensbreuk-tussen-gemeente-en-omwonenden

Skaeve Huse behoren buiten de woonwijken geplaatst te worden. Dit is beter voor de beoogde bewoners en de woonomgeving. In alle andere projecten in Nederland zijn of worden de bewoners gehuisvest ver buiten een woonwijk, op een industrieterrein of dichtbij een penitentiaire inrichting. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam en Velsen. Ook op platform woonoverlast zie je dit terug. 

Voor iedereen is een plek. Daar staan wij achter, alleen dan wel vanuit een sociale keuze. De locatie Hoofdweg 143a kost de gemeente bijna niets. Op basis van een quickscan met vijf criteria (waar veel locaties aan kunnen voldoen) is voorgesorteerd op de Hoofdweg, omdat het een goedkope plek isHet is grond van de gemeente waar alle infrastructuur al aanwezig is. Bestrating, gas, water, elektriciteit en riool zijn al aanwezig, omdat Bureau Meerstad er nog niet zolang geleden vertrokken is.   

Hoe sociaal is dan de keuze als er geen rekening wordt gehouden met eigen gemeentelijke regelsIn een kinderrijke buurt met op minder dan de vastgestelde 100 meter directe buren deze open woonvorm plaatsen. 

En vergeet niet de veiligheid van de beoogde bewoners en de huidige inwonersGeen uitwijkroute, maar slechts 1 weg van en naar Groningen-en omliggende dorpen. Fysiek sta je zo op de drukke verkeersweg, wanneer de sociale interactie onderling wat minder prettig verloopt. Hoe sociaal is dat als we daar nu al reële gevaren in  zien?

Ontnemen wij deze mensen nu een kans tot een beter bestaan? Nee, dat is hier niet het punt. De gemeente heeft zelf ook aangegeven dat deze locatie niet aan alle voorwaarden voldoet. Bovendien hebben zij zelf toegegeven de situatie verkeerd te hebben ingeschat, omdat blijkt dat er veel sociale interactie door  (fiets-)verkeer en wandelaars is en het een kinderrijke buurt betreft. Het is dus een kwestie van “Het kan eigenlijk niet, maar het moet toch, want we willen graag Skaeve Huse”. 


Als je 
het belangrijk vindt dat dit project een succes wordt en slaagt voor de bewoners, dan zoek je een optimale locatie waar je (duurzaam) in investeert. Dan kies je geen locatie die “Het minst NIET aan de voorwaarden voldoet”. Dat is niet eerlijk tegenover de buurt en zeker niet tegenover de beoogde bewoners. 


De gemeente 
geeft aan in dit proces zich te houden aan hun eigen Leidraad Kwetsbare Groepen. Hierin staat dat de omwonenden een belangrijke betrokken partij is waar een goede communicatie mee moet plaatsvinden. Zie hieronder een aantal van onze brieven en vragen die wij hebben gestuurd en gesteld, waar op heel veel zaken geen of ontwijkende antwoorden op wordt gegeven. 

  1. Leidraad
  2. Brandbrief
  3. Brief Raadsleden Beeldvormende bijeenkomst 4 november 
  4. Mail reactie op beeldvormende raadsbijeenkomst op 4 november 2020

Comments are closed.